Hva er HR?

HR handler om alle mennesker i virksomheten. De lønner det seg å satse på! 

HR er et begrep som de aller fleste har hørt om. Min erfaring er likevel at mange ikke helt vet hva det er. I løpet av de siste årene har jeg stadig fått spørsmål fra venner, familie og kollegaer rundt begrepet HR. Det har blitt noen interessante og mangslungne samtaler om temaet.

HR er alle prosessene i en virksomhet som omhandler menneskelige ressurser, begrepet omfatter altså alle ansatte. HR er en forkortelse for Human Resources – menneskelige ressurser. Mange arbeidsplasser har egne HR-avdelinger eller personalavdelinger for å følge opp utvikling og arbeidsoppgaver knyttet til ansatte. 

Personalavdelingen er tradisjonelt den som forvalter alt det administrative rundt vårt arbeidsforhold på arbeidsplassen vår. Her ligger alle arbeidsoppgavene som må driftes og administreres rundt et ansettelsesforhold fra du begynner i jobben til du slutter.  Arbeidsavtaler, lønn, ferie og permisjoner er noen eksempler på dette.

Moderne HR-tankegang utfordrer den tradisjonelle personalavdelingen ved å sette mer fokus på endring, utvikling og strategi. Klarer arbeidsplassen å utvikle menneskene som jobber der og deres ressurser, så vil både mennesker og virksomhet få vekst og utvikling. For å få dette til, må arbeidsforholdene i større grad planlegges med de ansatte i sentrum. De utgjør virksomhetens humankapital.

HR blir da noe mer enn forvaltning, det utgjør også en strategi. Summen av alle planlagte HR-aktiviteter vil øke utnyttelsen av de menneskelige ressursene i tråd med virksomhetens sine overordnende mål. Det vil skape bedre sammenheng mellom virksomhetsstrategien og HR-strategien.

For å oppnå dette må virksomheten lytte til ansatte slik at alle inkluderes, føler seg verdsatt og satset på. Det vil skape økt engasjement og arbeidslyst blant de ansatte og dermed god arbeidskultur i virksomheten. Da økes sannsynligheten for at virksomheten kan innfri sine mål.

Det er kjekt å se en utvikling der flere og flere virksomheter ser de ansatte som virksomhetens mest verdifulle ressurs. Ved å la de menneskelige ressursene danne en stor del av grunnlaget for de overordnede målene, er det lettere å følge opp i handling. For å få til disse ønskede effektene i praksis må ledelse og organisering av de menneskelige ressursene handle mer om motivasjon, holdninger og adferd og mindre om administrering og kontroll.

I framtidens arbeidsliv blir menneskene det største konkurransefortrinnet. Teknologi, systemer og fysisk ramme kan alle skaffe seg. Det er menneskene som kan utgjøre en forskjell!

Så rydd plass til HR rundt bordet i toppledergruppen. Det lønner seg å satse på HR fordi det er å satse på de ansatte!

HR viser endringsvei

Ny teknologi fungerer bare når menneskene i organisasjonen endrer sine handlinger fordi de forstår hvorfor endring er bra. God HR skaper den forståelsen.   

Jeg gløder for HR-faget og hvordan HR kan støtte tydelig opp under virksomhetens forretningside. Min ambisjon for faget er at HR skal ha en sentral strategisk tilnærming og være med i utviklingen av nye businesser og virksomheter. Nåtidens digitale transformasjon med roboter og kunstig intelligens endrer hvordan vi arbeider og samarbeider. For å utnytte og utvikle teknologien, må vi satse på kognitivt mangfold. Vi må skape psykologisk trygget og ansvarliggjøring av den enkelte.

Etter mange års erfaring med ulike HR-roller i det private og tett på 12 strake år i det offentlige, har jeg opparbeidet mye erfaring og gjort meg en del tanker. Arbeidsoppgavene mine har vært mangslungne og det har lært meg håndverket HR. Jeg har vært i sannhetens øyeblikk i møte med mennesker som har vært berørt av organisasjonsutvikling, omstilling og nedbemanning. Jeg har stått i konflikter, opplevd sykdom, vært glade og lei sammen med medarbeidere. Vi har grått og ledd sammen, vi har tapt og vunnet.

Det er disse møtene med den enkelte som motiverer meg for å jobbe med HR. Å satse på mennesker og gi dem tillit, er avgjørende for at de utvikler seg både som menneske og faglig. Gjennom tillit og personlig utvikling skaper mennesker verdi for virksomheten. Brytes tillit og utvikling ned, blir utfallet motsatt, da tappes virksomheten for verdi. HR må lede an i arbeidet med å få flere mennesker til å lykkes, for bare slik får vi til økt verdiskapning.

Jeg har ofte gått hjem fra jobb disse årene og lurt på om jeg har bidratt med annet enn plunder og heft for mennesker. For jeg har bedt om rapportering, og jeg har bedt folk om å fylle ut og sende inn. Og sagt; vi må jo ha en handlingsplan! Hjelper rapportering, skjemaer og planer folk? Jeg har vært frustrert og tenkt, nei, dette er til liten hjelp. Hva er det jeg, og vi, egentlig holder på med? Jeg bør finne meg noe annet å gjøre.

Men noe har fått meg til å bli i HR. Fordi god HR kan gi så mange muligheter for mennesker og virksomheter, og jeg vil bidra til å realisere dem. Den teknologiske revolusjonen som vi er inne i, trigger meg. For nå kan jo HR få unna en skokk med arbeidsoppgaver ved bruk av ny teknologi, standardisering, digitalisering og automatisering. Frigi tid til arbeid med utvikling av mennesker. Herlig!

«Plug and play». Nye tekniske løsninger. Nå løsner det, tenkte jeg! Realitetene innhentet meg. For bruk av ny teknologi uten en reell transformasjon har ikke ønsket effekt. Heller tvert om. Å legge om til ny teknologi uten menneskelig endring funker ikke. Et hovedproblem er at HR har havnet i bakleksa på teknologi. I den bakleksa skal vi ikke være! For fortsetter vi å være der, så lykkes ikke transformasjonen.

Politikere, ledergrupper og styrer beslutter mål med store innsparinger og forbedringer ved bruk av ny teknologi og digitalisering. Hvordan skal en få til det i praksis? Her kommer HR inn, det holder ikke med teknologi og IT. Ny teknologi fordrer endring. Endring av handling, ny arbeidsdeling og nye flytprosesser. Mennesker må endre handlinger ved å lære noe nytt.

Konkrete endringer krever mer enn vedtak og beslutninger i toppen. Det er først når den enkelte endrer handling, at det blir fart på sakene. Å få til det, er hardt arbeid som må følges opp. Det må skapes en endringskultur i praksis. Endring krever bevisst ledelse som bygger tillit. Åpenhet må gjennomsyre organisasjonen. Nysgjerrighet og eksperimentering må utfordre det etablerte. Vi trenger mangfold og samarbeid på tvers av enheter. Det bør gis rom for menneskers utvikling av kompetanse. Motstand må møtes med motstandsdyktighet og utholdenhet. Og vi må integrere sosial kommunikasjon internt og eksternt der personlighet og reell dialog kan tilføre både medarbeidere og brukere verdi.

Alle aktivitetene skjer i relasjoner mellom mennesker. Relasjonell kompetanse og ferdigheter blir derfor det viktigste verktøyet for å få det beste ut av teknologi og systemer. HR spiller en nøkkelrolle for å få det til, og min gløding for faget tar nesten fyr av tanken på vår store mulighet nå til å ta den tydelige posisjon som trengs. Får vi det til, så vil ny teknologi hjelpe mennesker til å kommunisere på tvers av fag og geografi. Det vil effektivisere virksomheten og øke kvaliteten på tjenestene til det beste for medarbeidere og brukere.

Jeg er med, er du?